Algemene voorwaarden Vakantie in Curacao

Huurvoorwaarden/Begripsbepalingen

1.1 (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit voor het huren van de villa. In deze huurvoorwaarden wordt, daar waar gesproken wordt over ‘huurder’, tevens bedoelt de ‘medehuurder(s)’.

1.2 Medehuurder(s): degene die samen met (hoofd)huurder in de villa verblijft.

1.3 Beheerder(s): Ed en Bianca Elshout, die namens de eigenaren van de villa, beheertaken van de villa uitvoeren.

1.4 Verhuurder: de rechtmatige eigenaren van de villa die de villa aan de huurder verhuren.

Totstandkoming huurovereenkomst

2.1 De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van huurder van het aanbod van verhuurder. De huurovereenkomst is definitief na ontvangst van de aanbetaling, ook omschreven onder artikel 3 in deze voorwaarden.

2.2 Indien huurder de huurovereenkomst om welke reden dan ook beëindigt, is er sprake van annulering en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Betaling

3.1 Binnen vijf dagen na ontvangst van de door verhuurder per e-mail gestuurde boekingsbevestiging en offerte, dient 40% van de totaalsom te zijn voldaan. De resterende 60% van de totaalsom dient uiterlijk zes weken voor aanvang van de huurperiode voldaan te zijn.

3.2 Indien de huurovereenkomst binnen zes weken voor aanvang van de huurperiode tot stand komt, moet het volledige verschuldigde bedrag binnen vijf dagen voldaan zijn na ontvangst van de offerte.

3.3 Bij uitblijven van betaling, niet tijdige of onvolledige betaling, is de verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, in welk geval de annuleringsvoorwaarden van toepassing zijn.

Annulering

4.1 Bij annulering ontvangt huurder geen restitutie van de huursom. Huurder zal hiervoor de annuleringsverzekering moeten aanspreken. Kosten als 7% toeristenbelasting en de eindschoonmaak komen bij annulering te vervallen en zullen dus niet vermeld staan op de annuleringsfactuur.

4.3 Indien huurder eerder vertrekt dan de afgesproken vertrekdatum, kan huurder geen aanspraak maken op restitutie van een deel van de huursom. Ook hiervoor dient de annulerings– of reisverzekering aangesproken te worden.

Beheerder(s) en sleuteloverdracht

5.1 Huurder wordt ontvangen door onze beheerder(s). Zij verstrekken de sleutels van de villa en de toegangspassen van de poort. Daarbij een rondleiding met uitleg van apparatuur. Ook noteren zij bij aankomst en vertrek de meterstanden van elektra en water (welke verrekend worden met de borgsom). Zowel huurder als beheerder(s) tekenen voor akkoord op het opleverformulier.

5.2 De villa wordt bij aankomst en vertrek samen met huurder(s) geïnspecteerd op schade en het aanwezige/missende inventaris. Eventuele mankementen worden ook genoteerd op het opleverformulier.

5.3 Wanneer huurder bij de boeking kiest voor de luchthaventransfer, is huurder verplicht dit bedrag NAF 100,- bij aankomst in de villa aan onze beheerder(s) te voldoen.

Borgsom

6.1 Er wordt een borgsom in rekening gebracht à € 400,- voor het gehele perceel. De borgsom moet vooraf (samen met toeristenbelasting en eindschoonmaak) overgemaakt worden. Na aftrek van eventuele schadekosten en elektra- c.q waterverbruik, wordt de borgsom binnen 2 weken na verblijf, terug op de rekening van huurder gestort. Mocht er tijdens verblijf enige schade worden aangebracht, moet deze altijd te worden gemeld aan onze beheerder(s).

Elektriciteit, water, toeristenbelasting

7.1 De huurprijs is exclusief de kosten voor elektriciteit (€ 0,45 per kWh) en water (€ 8,- per m3)

7.2 Onze beheerder(s) zullen de meterstanden van elektriciteit en water bij aankomst en vertrek opnemen en noteren in bijzijn van huurder op het opleverformulier.

7.3 Toeristenbelasting staat vermeld op de offerte en factuur en moet door huurder vooraf betaald worden.

Aansprakelijkheid huurder

8.1 Huurder is aansprakelijk voor schade toegebracht door zijn/haar toedoen, en/of die van zijn/haar medegasten aan de villa, tuin en inboedel.

8.2 Verhuurder heeft het recht de kosten als gevolg van reparatie en/of vervanging van goederen bij beschadiging of verlies, al dan niet door opzet of schuld van huurder, direct te verhalen door verrekening met de borgsom. Indien deze kosten hoger uitvallen dan de borgsom, zal een eindafrekening gemaakt worden. Deze vindt plaats na ontvangst van de definitieve rekening(en) voor het beschadigde of verloren/verdwenen object(en). Logischerwijs zal verhuurder deze definitieve rekening(en) aan huurder overleggen.

8.3 Voor rekening van verhuurder zijn de kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken.

Aansprakelijkheid verhuurder

9.1 Verhuurder is verplicht de villa op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

9.2 Het is uitgesloten verhuurder aansprakelijk te stellen voor schade waarvoor de reisverzekering (Let op! werelddekking), dekking voor geeft.

9.3 Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en letsel aan huurder door welke oorzaak dan ook, alsmede voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage en eigendommen, geld inbegrepen. Verblijf in de villa is voor eigen risico van huurder.

9.4 Verhuurder accepteert geen aansprakelijkheid van eventuele toezeggingen van beheerder(s) voor zover deze niet schriftelijk zijn bevestigd door verhuurder.

9.5 Verhuurder is niet aansprakelijk voor tijdelijke storingen van apparatuur in en om de villa en storingen van water- en/of stroomvoorzieningen. Dit geldt niet als er sprake is van opzet of grove schuld van verhuurder.

9.6 Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast van activiteiten van buiten het gehuurde perceel, inclusief bouwactiviteiten in de buurt van de villa of overmacht van welke aard dan ook.

Maximaal aantal personen

10.1 Het aantal personen dat daadwerkelijk overnacht in de villa mag niet meer bedragen dan tijdens de boeking is opgegeven. Verhuurder heeft de mogelijkheid de overnachting voor de extra personen te ontzeggen. Blijkt na bijvoorbeeld een onverwachts bezoek van onze beheerder(s) dat er toch meer personen overnachten dan afgesproken, dan is er per direct een vordering ten hoogte 25% van de huursom, per extra persoon, opeisbaar.

Roken, huisdieren en feesten in de villa.

11.1 Voor de gehele villa geldt niet roken. Rokers kunnen buiten roken. Bij overtreding van het rookverbod, zal de villa professioneel gereinigd moeten worden. Deze kosten komen voor rekening van huurder. Gooi geen sigaretten(filters) buiten op de grond. Extra schoonmaakwerkzaamheden zullen in rekening worden gebracht van huurder.

11.2 Huisdieren zijn niet welkom in de villa.

11.3 Het houden van feesten en andere bijeenkomsten waar meer dan het aantal geboekte personen aanwezig zijn, is niet toegestaan in de villa. Raadpleeg bij twijfel vooraf onze beheerder(s).

Aankomst- en vertrekdag

12.1 Op de dag van aankomst kan huurder vanaf 16:00 uur in de villa terecht en op de dag van vertrek dient huurder de villa om uiterlijk 10:00 uur te verlaten.

12.2 Twee sleutels van de villa en twee passen voor de toegangspoort worden door onze beheerder(s) aan huurder overhandigd.

12.3 Bij verlies van een sleutel wordt € 10,- in mindering gebracht op de borgsom, de vergoeding voor een verloren pas voor de toegangspoort bedraagt € 30,- en wordt ook in mindering gebracht op de borgsom.

12.4 Indien huurder op de aankomst dag eerder in de villa wil, of op de vertrek dag langer wil blijven, kan dat alleen in overleg met én na toestemming van verhuurder en/of beheerder(s).

Internet

13.1 Huurder kan gratis gebruik maken van de in de villa beschikbare WiFi. Er is geen computer aanwezig. Huurder krijgt de WiFi-code van de beheerder(s) bij aankomst en kan dan met eigen laptop en/of andere apparatuur op internet.

Wasmachine, handdoeken en linnengoed

14.1 Bij aankomst zijn alle bedden opgemaakt en voorzien van schoon linnengoed. Schone handdoeken liggen in de slaap- en/of badkamers. Huurder kan gratis gebruik maken van de wasmachine voor het linnengoed, de handdoeken, badlakens en eigen kleding.

Sluit Menu